Karin

86 tekstów – auto­rem jest Ka­rin.

De­cyz­je po­dej­mo­wane pod wpływem emoc­ji są częściej niż "nie zaw­sze" dobre. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 czerwca 2014, 18:01

Nig­dy nie jest za późno by marzyć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 czerwca 2014, 17:10

Pa­miętaj, że jeżeli no­sisz na szyi koło młyńskie, na czym­kolwiek byś go nie położył i tak w końcu po­ciągnie cię w dół. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 czerwca 2014, 14:58

Naj­lep­szym nau­czy­cielem jest ten, który uczy jak myśleć, a nie ten który te­go wymaga. 

myśl dnia z 2 listopada 2014 roku
zebrała 29 fiszek • 16 maja 2014, 15:23

Nieraz zam­knięci we włas­nym świecie ludzie, sta­nowią dla te­go w którym żyje większość, ge­nial­ne choć nieświado­me uzupełnienie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 maja 2014, 18:31

Kiedy błądzisz w ciem­nościach przez długi czas, w końcu obie­rzesz światło ja­ko swo­jego wroga. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 maja 2014, 17:41

Zos­tań cho­ciaż przez cały czas. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 maja 2014, 15:13

Wy­dające się w głowie je­dyny­mi i niepow­tarzal­ny­mi myśla­mi, często kiedy wy­powie­dziane tracą swoją ma­giczną trafność. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 maja 2014, 13:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Karin

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz