Karin

80 tekstów – auto­rem jest Ka­rin.

Mar­nu­je mo­je os­tatnie życie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 kwietnia 2014, 16:48

Chcę żyć, nie istnieć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 kwietnia 2014, 20:30

Nie cho­waj się przed życiem, ono i tak cię znaj­dzie i za­pyta: co osiągnąłeś? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 kwietnia 2014, 14:31

Nie można iść pod prąd, kiedy rze­ka wyschła. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 marca 2014, 19:39

W niektórych mo­men­tach czuję, jak mo­je tęczówki zmieniają ko­lor na różowy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 marca 2014, 19:33

Wy­ciągaj wnios­ki, rękę i kopyta. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 marca 2014, 16:11

Jeśli do­sięga­my gwiazd, niektórzy mogą nam po­wie­dzieć, że jes­teśmy z księżyca. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 marca 2014, 18:38

Suk­ces rozleniwia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 marca 2014, 21:36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Karin

Użyt­kownik Ka­rin nie uzu­pełnił in­formac­ji o so­bie. Jeśli tyl­ko to zro­bi, tek­st ten wyświet­li się w tym miej­scu.

Zeszyty
Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Karin

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Reklama